แบบจำลองแถวคอยสำหรับการวางแผนการขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤศ พรหมศิริ, "Cost Analysis for Sugarcane Transporting Improvement from Loading Station to Sugar mill", the 5th International Conference in Agro-Industry, 26 - 27 กันยายน 2018, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2018 exภูมิศักดิ์ ตันมณีประเสริฐ, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการจำลองสถานการณ์เพื่อศึกษาศักยภาพของการขนส่งระหว่างการขนส่งชุดเดี่ยว และ 2 ชุด", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562, 6 ธันวาคม 2018, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย