การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุทิ้งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ