การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn บนตัวรองรับฐานกราฟีนเพื่อใช้ในการผลิตเมทานอลโดยตรงจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Conference 1
2017 exVarisara Deerattrakul, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Effect of Cu-Zn Metal Loading on N-Doped Reduced Graphene Oxide Catalyst for Direct CO2 Hydrogenation to Methanol", The 6th Burapha University International Conference 2017, August 3-4, 2017, Pattaya, THAILAND, 3 - 4 สิงหาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย