สูตรผลบวกแบบใหม่ของฟังก์ชันเลขคณิต

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "ค่าเฉลี่ยของผลคูณของดีรีเคลของผลบวกเลขฐานสอง", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 122-127
2018 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "ค่าเฉลี่ยของตัวหารของผลบวกเลขหลักกำลังสอง", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 24,2018, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 40-46
2018 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "ผลบวกของจำนวนฟิโบนัคชีและจำนวนลูคัสเหนือผลบวกของเลขฐานสอง", Konuralp Journal of Mathematics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2018, หน้า 286-289
2018 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "ความไม่มีรากของฟังก์ชันซีตาประเภทหนึ่งในลำดับเลขคณิตอนันต์", Bulletin of the Australian Mathematical Society, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, หน้า 376-382
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "สูตรผลบวกแบบใหม่สำหรับฟังก์ชันเลขคณิต", The Sixth International Conference Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, 11 - 17 กันยายน 2016, Palanga สาธารณรัฐลิทัวเนีย