แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก