การทดสอบ และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ลงหัวเร็ว ให้ผลผลิต และปริมาณแป้งในหัวสดสูง สามารถปลูกและปรับตัวได้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน