บทบาทของ phosphate uptake system ของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการก่อให้เกิดความรุนแรงโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง