การศึกษาปฏิกิริยากลีเซอรอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

Publish Year International Journal 4
2019 exSorasak Klinyod, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwapich Pornsatitworakul, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, exJumras Limtrakul, "Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta Zeolite", ChemistrySelect, ปีที่ 4, ฉบับที่ 36, สิงหาคม - กันยายน 2019, หน้า 10660-10667
2018 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yuwanda Injongkol, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhornphimon Maitarad, exJumras Limtrakul, "The activation of methane on Ru, Rh, and Pd decorated carbon nanotube and boron nitride nanotube: A DFT study", Catalysts, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 190/1-190/10
2017 exSaowalak Phikulthai, exYuwanda Injongkol, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhornphimon Maitarad, exVitsarut Tangsermvit, exKanokwan Kongpatpanich, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adsorption of Ammonia on Zirconium-Based Metal-Organic Framework: A Combined Experimental and Theoretical Study", Key Engineering Materials, ปีที่ 757, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 93-97
2017 exWorawaran Thongnuam, exSuwapich Pornsatitworakul, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhornphimon Maitarad, exKanokwan Kongpatpanich, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Experimental and Theoretical Study on the Aldol Condensation on Zirconium-Based Metal-Organic Framework", Key Engineering Materials, ปีที่ 757, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 98-102