การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กินดีอยู่ดีภายใต้โครงการวิกฤตภัยแล้ง