การทำนายปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความแข็งแรงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคสปกโทรสโกปีอินฟราเรด

Publish Year International Journal 1
2020 exสุธิดา เรืองขษาปณ์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exวรวรรธน์ นกน้อย, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Non-destructive assessment of moisture content and modulus of rupture of sawn timber Hevea wood using near infrared spectroscopy technique", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ ึึ773, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-012065-5
Publish Year National Journal 2
2018 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกและทำนายความแก่ ปริมาณความชื้น และปริมาณเส้นใยของขิงสดด้วยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 58-65
2018 exวรวรรธน์ นกน้อย, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 54-62
Publish Year International Conference 1
2018 exWorawat Noknoi, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exNaridol Paunrat, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Moisture Content in Sawn Timber Hevea Wood Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging", the 6th Asian Near Infrared Symposium, the Yunnan Expo Garden Hotel in Kunming, China, 21 - 24 มิถุนายน 2018, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2019 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exเบญจพล เอี่ยมสำอางค์, exดารีส มะหะหมัด, exวรวรรธน์ นกน้อย, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำแนกเกรดไม้ยางพาราแปรรูปด้วยคุณสมบัติเชิงแสง", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ระนอง ประเทศไทย
2018 exวรวรรธน์ นกน้อย, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การทำนายค่าโมดูลัสแตกหักไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exวรวรรธน์ นกน้อย, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การทำนายปริมาณความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย