ทัศนคติของพนักงานในการบริหารจัดการคลังสินค้าเขียว: กรณีศึกษาบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่ง

Publish Year National Journal 1
2013 exนายภานุวัฒน์ สายอุบล , inดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติของพนักงานในการบริหารจัดการคลังสินค้าเขียว: กรณีศึกษาบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่ง", วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556) หน้า 150-160, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 150-160