ผลของวิธีการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเห็ดหอม