การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, "Preparation and characterization of crystalline nanocelluloses, carboxymethyl cellulose, and phenolic acid-rich extracts from sugarcane bagasse", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2023 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exประภัสสร รักษาวร, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "แผ่นมาส์กหน้าต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร, 2023