การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์และการบริโภค ของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน (ต่อเนื่องปีที่ 2)

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exPanithi Yuthavisuthi, exปัญจพล ชัยศุจยากร, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exํํProf. Yoshihiko Akakabe, "Isolation of Thai heterotrophic microalgae: screening of strains for docosahexaenoic acid (DHA) production", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumanoto ญี่ปุ่น
2017 exกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exPanithi Yuthavisuthi, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, "Selection of suitable carbon source for biomass and docosahexaenoic acid (DHA) production of Aurantiochytrium spp. from Thailand", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2021 exกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่", งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2, 18 มีนาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย