การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer

  • บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2563)

  • inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

  • inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2016 exPorntrakulpipat, Sarthorn, exTuangtananan, Yaowapa, exChoosing, Sutisa, exYochai, Nontawit, exPapirom, Pittaya, exJiwakanon, Jatesada, exSukon, Peerapol, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exBoodde, Orawan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 106-108
Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exน้องนิด เก้ำลิ้ม, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนา Indirect ELISA ส าหรับตรวจแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลโดยใช้แอนติเจนที่ผลิตได้จาก Vero Cell Line", ว.วิทย. มข. , ปีที่ 2558, ฉบับที่ 43, กันยายน 2015, หน้า 439-445
Publish Year National Conference 1
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ PRRS โดยวิธีทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์กับชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นและชุดตรวจสอบทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย