การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer

  • บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2563)

  • inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

  • inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2016 exPorntrakulpipat, Sarthorn, exTuangtananan, Yaowapa, exChoosing, Sutisa, exYochai, Nontawit, exPapirom, Pittaya, exJiwakanon, Jatesada, exSukon, Peerapol, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exBoodde, Orawan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 106-108
Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exน้องนิด เก้ำลิ้ม, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนา Indirect ELISA ส าหรับตรวจแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลโดยใช้แอนติเจนที่ผลิตได้จาก Vero Cell Line", ว.วิทย. มข. , ปีที่ 2558, ฉบับที่ 43, กันยายน 2015, หน้า 439-445
Publish Year International Conference 1
2022 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร (Porcine Pseudorabies Virus) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2024 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร (Porcine Pseudorabies Virus) ที่เพาะแยกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15, 23 - 24 พฤษภาคม 2024, เทศบาลแสนสุข ชลบุรี ประเทศไทย
2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, exนางสาวจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสไอบีอาร์ (Infectious BovineRhinotracheitis Virus, IBRV) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ PRRS โดยวิธีทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์กับชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นและชุดตรวจสอบทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย