การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์กีฬาชนิดพอลิเลคติคไบโอคอมพอสิตที่มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อม

Publish Year International Conference 3
2018 exวรพัฒน์ บุญสม, exภาณุพงศ์ เหล่ทวี, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exต่อศักดิ์ กิติกรณ์, "Evaluation the performance of fibrillated hemp fibre/PLA biocomposites through hydrothermal ageing", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, exวรรณภา จำพาณิชย์, exRamitanun Malakul, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biodegradability assessment of fibrillated hemp fibre/PLA biocomposite for service life estimation", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8), 14 - 15 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, exวรรณภา จำพานิชย์ , exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Preparation of fibrillated hemp fiber by steam-explosion for improvement of PLA biocomposite performance", International Polymer Conference of Thailand, Polymer Conference 2017 Thailand (PCT7), 1 - 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย