การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำปิด

Publish Year National Conference 2
2019 exนาย พันธกานต์ ชูโชติ, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดินด้วยโอโซน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนายธรณินทร์ ส้มเกิด, "การศึกษากระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย