ความหลากหลายของยีสต์ในป่าพรุและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

Publish Year International Journal 5
2020 inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast communities of primary and secondary peat swamp forests in southern Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 55-69
2020 exKhunnamwong, P., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Teunia siamensis f.A., sp. nov., a novel tremellaceous yeast species isolated from soil in a secondary peat swamp forest area", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 3673-3678
2018 exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Saturnispora kantuleensis f.A., sp. nov., a novel yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 1160-1164
2018 exNitiyon, S, exKhunnamwong, P, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida kantuleensis sp nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 2313-2318
2018 exKaewwichian, R., exKhunnamwong, P., exJindamorakot, S., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Cryptotrichosporon siamense sp. nov., a ballistoconidium-forming yeast species in Trichosporonales isolated in Thailand", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 2473-2477