งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ปี 2560