งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำและการประมง โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และโครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ พระนครเหนือชุดที่ 2 ระยะดำเนินการ ปี 2560