งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 ระยะดำเนินการ ปี 2560