การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction