การผลิตกระดาษแผ่น ผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์คหน้าและเส้นใยวิศวกรรมนาโน จากเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 8
2023 exSurapit Posri, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Conductive and self-cleaning composite membranes from corn husk nanofiber embedded with inorganic fillers (TiO2, CaO, and eggshell) by sol–gel and casting processes for smart membrane applications", Reviews on Advanced Materials Science, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2023, หน้า 1-20
2021 exSamit Niyasom, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Development of biomaterial fillers using eggshells, water hyacinth fibers,and banana fibers for green concrete construction", Construction and Building Materials, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 122627-1-13
2021 exKunanya Kongpaopong, exNathawith Ratchatawatanapipat, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Bio-cellular glass–ceramic composite with embedded calcium phosphate from eggshell for alternative biomaterials in medical and dental applications", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 138, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2021, หน้า 50439-1-15
2021 exWipawadee Toumvong, exPornnita Chitcharoentaweechoke, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Bio-dielectric based on superconductors yttrium calcium barium copper oxide (YCaBa2Cu3O7-x) from eggshell as calcium oxide source via sol-gel process", Materials Science-Poland, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 305-318
2020 exWasan Moopayak, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Mangosteen peel and seed as antimicrobial and drug delivery in rubber products", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 137, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 49119-1-14
2019 exNussara Soontorntepwarakul, ex Neeranuch Wangrungroj, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of Biocellulose Nanofiber Tissue Engineering from Acetobacter Xylinum (Acetobacteraceae) Embedded Eggshell Membrane via Fermentation Process", Modern Applied Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, กันยายน 2019, หน้า 11-25
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Carbon and Carbon Nanotube Drug Delivery and Its Characterization, Properties, and Applications", NANOCARRIERS FOR DRUG DELIVERY: NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY IN DRUG DELIVERY , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2019, หน้า 451-467
2019 exPoramin Bunprasert, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "EMBEDDED PARTICULATE BIOMATERIALS AS DIELECTRIC FILLERS IN ELECTROACTIVE NATURAL RUBBER COMPOSITES", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019 - มกราคม 2020, หน้า 1-42
Publish Year International Conference 2
2021 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exNathawith Ratchatawatanapipat, exKunanya Kongpaopong, "Lightweight Cellular Glass Composite from Eggshell and Glass Cullet Powder for Insulation and Bioactive Glass Applications", International Symposium on Advanced Material Research, 20 - 24 มีนาคม 2021, ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSamit Niyasom, "Embedding Bio-filler Materials to Enhance Physical-Mechanical-Thermal Properties of Concrete", The 8th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME2020), 11 - 15 มิถุนายน 2020, สาธารณรัฐสิงคโปร์