การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", Review of Integrative Business & Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ s1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 330-337
Publish Year International Conference 2
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรวิสรา ทองรอด, "The Social Media Exposure and Online Clothes Buying Behavior in Thailand.", IISES 36th International Academic Conference, London, UK., 22 - 25 พฤษภาคม 2018, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย", SIBR 2017 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economic Research : Advancing Knowledge from Interdisciplinary Perspectives, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, Osaka ญี่ปุ่น