เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา

Publish Year National Conference 1
2017 exนายพิชญ์ดนู ธวัชพันธุ์ , inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเรืองแสงต่อการเรืองแสงและความแข็งของยางที่ผลิตจากน้ำยางคอมปาวด์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 The 7th STOU National Research Conference, 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย