ผลของการบริโภคปลานิลเสริมไอโอดีนต่อปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กวัยเรียน