การพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพยางก้อนถ้วย