อุปกรณ์ตรวจปริมาณคลอรีนในน้ำล้างผักโดยใช้ค่าการนำไฟฟ้า