การประยุกต์การสอนผ่าน Live VDO ด้วยโปรแกรม EOS Utility โดยใช้กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวอย่าง สำหรับการสอนบทปฏิบัติการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

  • inนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี