การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร