การตรวจสอบความต้านทานที่เกิดจากการกลายพันธุ์ต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราของ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, exอ. สัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Vipaporn Phuntumart , exAssoc.Prof.Dr. Sotaro Chiba , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Two Newly Identified Colletotrichum Species Associated with Mango Anthracnose in Central Thailand", Plants Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023, หน้า 1130
2022 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Colletotrichum Species Causing Anthracnose Disease from Mango cv. Nam Dork Mai See Tong Based on ISSR-PCR", Indian Journal Agricultural Research, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 81-90
Publish Year National Journal 7
2021 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัณฐิติ บินคาเดอร์ , exชุติมา นิ่มนวล , exธัญญลักษณ์ ไทยแท้ , exนุชนารถ ศรีสุข , exศุภนันท์ญา จันทร์ศรี, "ความหลากหลายทางชีวภาพของ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกและการตอบสนองต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มิถุนายน - สิงหาคม 2021, หน้า 57-60
2021 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัณฐิติ บินคาร์เดอร์, "ความต้านทานข้ามต่อสารเคมีในกลุ่ม QoI และ DMI ของเชื้อรา Colletotrichum siamense สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงที่ต้านทานต่อสารเคมีในกลุ่ม benzimidazole", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มิถุนายน 2021, หน้า 49-62
2019 exสัณฐิติ บินคาร์เดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเอนไซม์ protease ที่สร้างจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. (Sacc) ต่อความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 171-174
2019 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัญฐิติ บินคาร์เดอร์, "การตอบสนองต่อสารเคมีของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Colletotrichum siamense สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 175-178
2018 exนายสรรเสริญ รังสุวรรณ, exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อราเพื่อตรวจสอบเชื้อราปนเปื้อนในเมล็ดข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 159-162
2018 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 167-170
2017 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 129-132
Publish Year National Conference 2
2018 exกนกพร ฉัตรไชยศิริ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสตูรอาหารที่จำเพาะต่อการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเน่า ของทุเรียน", การประชุมทางวิชาการครัง้ท่ี56มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย