ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

Publish Year National Conference 6
2018 inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exศรีประภา จิตต์สะอาด, inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลไทยโดยวิธีงบดุลในช่วงปี พ.ศ. 2561-2570", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวรรษา ไหว้ครู, inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนแบบถัวเฉลี่ยในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “GRADUATE SCHOOL MINI-CONFERENCE 2018”, 29 มิถุนายน 2018
2018 exณัชชา ขําบุญ , inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อเงินบาทเทียบกับหยวน", การประชุมวิชาการและ การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”, 29 มิถุนายน 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 exวิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย, inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini-Conference 2018”, 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exภิรญา ศรจันทร์, inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)