การพิสูจน์หน้าทีของเอนไซม์โมโนลิกนอลเบตา-กลูโคซิเดสของข้าวในอะราบิดอพซิสบีกลู45 กลายพันธุ์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, exMahong, B, exLee, SK, exJeon, JS, exCairns, JRK, "Demonstration of monolignol beta-glucosidase activity of rice Os4BGlu14, Os4BGlu16 and Os4BGlu18 in Arabidopsis thaliana bglu45 mutant", PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 127, มิถุนายน 2018, หน้า 223-230