การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการเกษตร-ปศุสัตว์