การเปรียบเทียบความแกร่งของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ

Publish Year National Journal 1
2017 exประชาชาติ อารีชาติ, exชนิกานต์ ตั้งตระกูล , inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความแกร่งของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลำดับที่เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 929-943
Publish Year International Conference 1
2017 exประชาชาติ อารีชาติ, exชนิกานต์ ตั้งตระกูล , inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Robustness Comparison of Correlation Coefficient for Data Containing Outliers", International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2017), 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย