ผลของกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญา ที่มีต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน