การประเมินความเสี่ยงที่ประชาชนถูกไฟฟ้าดูดจากสายไฟแรงสูงขนาด 22 kV ขาด : กรณีศึกษาพื้นที่ของเมืองพัทยา

Publish Year National Journal 1
2019 exชนม์นิภา กุลชาติสถาพร, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 52-63