การพัฒนาแบบจำลองทางเลือกผสมเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลร่วมของปัจจัยแฝงที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

Publish Year National Journal 1
2018 exนาย ณัฐชนน อัตตาภิบาล, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลอง Hybrid Choice Models ในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง กรณีศึกษา: รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1-17
Publish Year National Conference 3
2021 exนาย ธิติวุฒิ อดิสร, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเลือกรูปแบบการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างเรือข้ามฟากกับสะพานคนเดิน กรณีศึกษา: ท่าพระจันทร์ - ท่าวังหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนาย คุณาธิป หวานเสร็จ, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์สู่รถไฟฟ้าและระยะทางเข้าถึงสถานี กรณีศึกษารถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนาย ณัฐชนน อัตตาภิบาล, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสัดส่วนการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถยนต์ส่วนบุคคลและรถไฟฟ้า กรณีศึกษา: รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย