รูปแบบยีน STAT5B ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะน้ำหนักตัวในไก่ดำเคยู-ภูพาน