การเปรียบเทียบสมรรถนะการเติบโตของโคพื้นเมืองและโคลูกผสมวากิว X พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยต้นอ้อยหมักและเปลือกมันล้างเป็นอาหารหยาบหลัก

Publish Year National Conference 2
2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบเครื่องหมายพันธุกรรมในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics Conference ๒๐๑๘ (RAGG๒๐๑๘): Innovative Genomics and Genetics. วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ. หน้า ๗๖-๘๓., 25 - 26 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exมนต์ดนัย ชานันโท, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบจีโนไทป์ของยีน GHR ในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0 จ.เชียงใหม่ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ๒) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. หน้า ๒๑๖-๒๒๓., 22 - 24 สิงหาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย