การจัดการคงคลังวัตถุดิบโรงงานยางอัดแท่ง

Publish Year National Conference 1
2022 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exวันวิสา คำรัง , inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียน", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย