ประพันธศาสตร์ของความหลัง: ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา (ในโครงการ "วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม")

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, ""วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์" ในประเทศไทยจากมุมมองความทรงจำศึกษา", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 51-8
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Memory Studies in Thailand?: A Modest Proposal", Futures of Memory , 15 กุมภาพันธ์ 2017, Leeds สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ