การศึกษาเชิงทฤษฎีพฤติกรรมการจุดติดไฟด้วยตัวเองของกากอ้อย

Publish Year International Journal 2
2020 exNaphat Nopsanti, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "A numerical simulation of spontaneous ignition of bagasse", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 27-35
2017 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, exนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สมณะ, "Spontaneous Ignition of Bagasse Stockpiles in Thailand: A Fire Safety Concern", Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2017, หน้า 37-50