ชุมชนความทรงจำ: การเมืองเรื่องความทรงจำสงครามโลกครั้งที่สองในวัฒนธรรมสกรีนของไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Romancing the War: Genre Memory and the Politics of Adaptation in Sun & Sunrise (2013)", Rian Thai: International Journal of Thai Studies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 51-74
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "“ผมมีหัวใจของผมก็พอแล้ว”: การเมืองเรื่องความทรงจำและการดัดแปลงใน คู่กรรม (2556)", การประชุมวิชาการภาพยนตร์ศึกษา ครั้งที่ 7 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 15 กันยายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย