การศึกษาการจำลองอพยพหนีไฟในอาคารสูง 20 ชั้น ด้วยแบบจำลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exเมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์, "A Numerical Simulation of Smoke Spread and Fire Evacuation in a Large MRT Multilevel-Platform Station", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 1-22
Publish Year National Conference 1
2017 exศุภณัฐ ชัยเจริญ, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการอพยพหนีไฟของอาคารสูง 20 ชั้นด้วยแบบจำลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย