ศึกษาต้นกำเนิดของเสียงและการป้องกันเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้