การปรับปรุงประสิทธิภาพของซีเอ็นเอ็นสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกด้วยวิธีเอบีซี

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อนันต์ บรรหารสกุล, รองศาสตราจารย์, "Towards improving the convolutional neural networks for deep learning using the distributed artificial bee colony method", International Journal of Machine Learning and Cybernetics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1301-1311