ข้อวิพากษ์ที่มีต่อภววิทยาเชิงวัตถุ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เทพทวี โชควศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Book Review- Semantics, Metasemantics, Aboutness (2017) (By Ori Simchen)", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 163-165