เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมแผนพัฒนาป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร