รูปแบบทางพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2017 exลัทธพรรณ เฮงตระกูล, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2559", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย